01 July 2017

सूचना अधिकृत संग अन्तरक्रिया गोष्ठी

सम्पूर्ण कार्यलय अन्तर्गतका सूचना अधिकृतहरु संग एकदिने अन्तरक्रिया गोष्ठी आयोजना गरियो।