जनगुनासो दिन तलको फोर्म भर्नुहोला ।  

कृपया सबै आवश्यक ठाउँ भर्नुहोस् ।

ठेगाना

दिपायल , डोटी (प्रमुख कार्यालय )

थापागौन , काठमाडौं (सम्पर्क कार्यालय )

फोन

०९४-४४०३८३, ०९४-४४०३८६ (प्रमुख कार्यालय)

०१-४४८०५६२ (सम्पर्क कार्यालय )